Pål/plintutsättning

Behöver det pålas eller byggas plintar innan byggnaden uppförs hjälper vi gärna till med utstakning av dessa. Detta görs lämpligen efter att markarbetena är färdiga och innan finutsättning utförs för att inte riskera att träprofilerna vid finutsättningen rubbas.