Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens storlek mått, form, läge i plan och höjd stämmer med situationsplanen. Vi åker då ut på plats och mäter in det som byggts och redovisar detta på en skiss som används i bygglovet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Då finns möjlighet att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan erhållas. Din bygglovshandläggare avgör om lägeskontroll är nödvändig och i vilket skede detta önskas.