Finutsättning

Finutsättning (eller finutstakning) sker efter att eventuell schaktning och andra markarbeten utförts, men innan grundläggning påbörjats. Utstakningen syftar till att placera byggnaden i exakt läge enligt bygglovet. Den är även till stor hjälp för det fortsatta grundläggningsarbetet. Finutstakningen redovisar antingen byggnadens ytterfasadmått eller grundyttermått.

Finutstakning sker på så kallade profiler. Dessa kan vara byggda som hörnprofiler eller som separata profilställningar. Profilerna bör placeras minst 1,5-2 meter från tänkt hushörn. Fördelen med separata profilställningar är att dessa kan dras ut ”längs linjen” och på så sätt inte vara i vägen för det fortsatta grundläggningsarbetet.

På profilbrädan, ”brädan högst upp”, markeras ”förlängningen av huslivet” med spikar av oss. Därefter kan ni spänna riktsnören mellan profilbrädornas spikar. Skärningspunkterna för dessa riktsnören visar därefter byggnadshörnen.

En profil utgörs av en träställning (väl förankrad i marken) med en virkesdimension på minst 45x70 mm. Det är viktigt att ställningen är stabil så att den inte sviktar när snörena spänns. Om marken är hård kan profiler byggas på lastpallar med tyngd (sten, sand eller jord) på.

Ni ansvarar för att profilerna kommer på plats innan finutsättningen genomförs.